57400064_2215292175454916_86657965993492480_n-1.jpg

Algemene Voorwaarden - privacyVERKLARING/GDPR

Inschrijfvoorwaarden

Je kunt je telefonisch of via qalou.coaching@gmail.com inschrijven voor onze activiteiten met opgave van je gegevens.

Na opgave ontvang je een factuur met daarop de benodigde informatie om het bedrag over te maken. Uiterlijk tot twee dagen voorafgaand aan de activiteit moet het bedrag op onze rekening zijn gestort.
Je deelname is definitief zodra de factuur is voldaan.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 14 dagen voor aanvang van workshops of leerbijeenkomsten kun je je aanmelding annuleren. Je bent dan alleen € 20 administratiekosten verschuldigd. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn of binnen 14 dagen annuleren, dan is restitutie van het bedrag niet meer mogelijk. Je kunt dan wel een ander in je plaats laten meedoen. Indien je tijdens de cursus door ziekte de activiteit niet kan voortzetten is terugbetaling van het bedrag mogelijk mits voorlegging van een doktersattest.

Bij onvoldoende inschrijvingen kan de activiteit door ons geannuleerd worden. Mocht je al betaald hebben, dan zal terugbetaling plaatsvinden.

Huishoudelijk reglement

Wij gaan er van uit dat je een geldige aansprakelijkheidsverzekering hebt. Indien je met je eigen hond deelneemt blijf je verantwoordelijk voor jouw hond. Als je met onze honden werkt neem je zelf verantwoordelijkheid voor deelname aan onze activiteiten. Natuurlijk dragen wij zorg voor een veilige werkomgeving en kan je rekenen op voldoende en deskundige begeleiding.

Mocht je vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kun je dat mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Klachten regeling

Binnen een week krijgt de indiener van een klacht een bevestiging van ontvangst.
Binnen 4 weken wordt een klacht afgehandeld.
Indien nodig wordt een onafhankelijke coach of mediator ingeschakeld om de klacht te behandelen.

Privacyverklaring GDPR

Algemeen

Qalou hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Qalou houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Qalou zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 Qalou

Zetel:  Leeuweriklaan 9 - 9070 Destelbergen

Emailadres: qalou.coaching@gmail.com

Telefoon:  0474 51 60 63

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 Je persoonsgegevens worden door Qalou verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Qalou (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • Financiële gegevens: credit op clubbetaalkaarten

 Wij maken in de loop van onze workshops en evenementen foto’s en video-opnames van onze deelnemers. Die gebruiken we dan voor onze facebookpagina, flyers en ander promotiemateriaal, website en sfeerreportages.

Door in te schrijven en deel te nemen aan onze workshops en evenementen, geeft u stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en publiceren. Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat om groepsfoto’s, close ups (in beweging), individuele foto’s. Indien u akkoord gaat met deze privacyverklaring, gaat u ook hiermee akkoord.

Indien u mogelijk fotomateriaal zou willen verwijderd zien, gelieve dan een mail te sturen qalou.coaching@gmail.com

Volgens Art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering en verzet, wanneer het gaat om uw persoonsgegevens. Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden.

 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Bestuursleden van Qalou

 • Het secretariaat van Qalou

 Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 Bewaartermijn

 Qalou  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Qalou verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Qalou van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

 Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 Wijziging privacyverklaring

Qalou kan de privacyverklaring steeds wijzigen.